МЭДЭЭЛЭЛ

         Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/45 дугаар тушаалаар баталсан “Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их хурлын төлөөлөгч сонгох журам”-ын “Хоёр”-ын 2.1-д заасныг үндэслэн Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их Хурлын төлөөлөгчид нэр дэвших, төлөөлөгч сонгох сонгуулийн цахим санал хураалтын товыг дараах байдлаар тогтоолоо. Үүнд:

         - Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их Хурлын төлөөлөгчид нэр дэвших хугацааг Улаанбаатарын цагаар 2020 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 08:00 цагаас 2020 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 22:00 цаг хүртэл;

        -  Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их Хурлын төлөөлөгч сонгох сонгуулийн цахим санал хураалтыг Улаанбаатарын цагаар 2020 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 08:00 цагаас 2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 22:00 цаг хүртэл явуулах.

         Өмгөөлөгчид Та бүхэн Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их Хурлын төлөөлөгчид нэр дэвших, төлөөлөгч сонгох сонгуулийн цахим санал хураалтад идэвхтэй оролцоно уу.

 

ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ИХ ХУРЛЫГ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ

Олон нийтийн сүлжээнд хуваалцах